Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden - Disclaimer - Head Matters

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Head Matters geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Aan de informatie op deze website kan geen recht worden ontleend. De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Dit geldt ook voor aanpassingen in productbeschrijvingen en prijzen. De definitieve versie van een publicatie of persbericht is de origineel geprinte of gedrukte versie daarvan.

Head Matters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Head Matters, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid de website van Head Matters te kunnen raadplegen. Head Matters is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Head Matters website is verkregen.

Auteursrecht
Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website (daaronder mede begrepen tekst, cijfers, logo’s en afbeeldingen) en alle downloads behoren toe aan Head Matters en/of haar dochterondernemingen. Alle rechten terzake zijn voorbehouden.

Toestemming wordt verleend kennis te nemen van deze website en de informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk niet-commercieel gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan en printen van informatie, mits de informatie niet gewijzigd wordt en de verwijzing naar deze gebruiksvoorwaarden bij die kopie zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van deze website en de informatie (zoals doch niet beperkt tot teksten of delen daarvan, cijfers, logo’s, handelsmerken, keurmerken, afbeeldingen en ander grafisch materiaal) daaronder mede begrepen reproductie, overdracht, distributie, wijziging, openbaarmaking, verzending van de inhoud van deze website, alsook begrepen het creëren van links naar deze website is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Head Matters niet toegestaan. Dit betekent dat het niet geoorloofd is om de website en/ of de inhoud hiervan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te repliceren op welke wijze ook. Een hyperlink naar een deel of het geheel van deze website dient altijd vooraf door de directie van Head Matters te worden goedgekeurd. Bepaalde hyperlinks in deze site leiden naar websites buiten het domein van Head Matters, welke geen eigendom zijn van Head Matters. Deze zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de site van Head Matters. Hoewel Head Matters uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Head Matters worden onderhouden, wordt afgewezen.

Prijzen
Bij het samenstellen van de informatie die gepubliceerd wordt via onze website wordt een grote mate van zorg besteed. Wij kunnen, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, echter niet altijd voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen. De hardcopy versie van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en prijslijsten zoals geldend op het moment van uw eventuele bestelling zijn dan ook bindend. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende de vermelde actieperiode, onder voorbehoud van prijswijzigingen, typ- en zetfouten, afgehaald en betaald, en zolang de voorraad strekt.

De prijzen gelden in euro-valuta, exclusief BTW, inclusief VBR, op basis van de door Head Matters gehanteerde minimum basishoeveelheden, exclusief kosten van emballage en/of verpakkingen en op basis van afgehaald en betaald.

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden
Leverings Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 34155686.

Voor eventuele op- en of aanmerkingen, suggesties en klachten kunt u zich schriftelijk wenden tot Head Matters BV Nederland, van Breestraat 181, 1071 ZN Amsterdam

© Copyright 2008-2009 Head Matters B.V. Alle rechten voorbehouden.