Algemene Voorwaarden

A) ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN EN

B) DISCLAIMER HM HEAD MATTERS (HM-OK!) KVK NR. 34155686 TE AMSTERDAM.

1.      Toepasselijkheid
1.1.   Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met HM Head Matters zijn deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden)  van toepassing.

1.2.   Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3.   Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4.   Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van HM-OK worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door HM-OK  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


2.      Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1.   Alle aanbiedingen van HM-OK zijn vrijblijvend en HM-OK behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2.   Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door HM-OK. HM-OK is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt HM-OK dit mee binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. Hierbij geldt derhalve het op=op principe

3.      Prijzen en betalingen
3.1.   De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro“s, inclusief BTW (tenzij anders vermeld) en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2.   Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vooraf binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en  vooraf binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum/ besteldatum indien het een levering buiten/ bestelling Nederland betreft, tenzij anders is overeengekomen (bijv. op het bestelformulier).

3.3.   Betalingen kunnen geschieden via Ideal PayPal of per bank- of giro-overschrijving en/ of contant. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van  betaling de datum van creditering van de bankrekening van HM-OK.

3.4.   Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat  betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door HM-OK bent u minimaal een bedrag van vijfentwintig euro (€  25,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien HM-OK haar  vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten  verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag met een minimum van € 250,- zijn, onverminderd de bevoegdheid van HM-OK om in plaats  daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5.   Indien u met enige betaling in gebreke bent, is HM-OK gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6.   Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door HM-OK

4.      Levering
4.1.   De door HM-OK opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2.   De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3    HM-OK kan niet verplicht worden te leveren indien de producten zijn uitverkocht en niet meer door HM-OK in te kopen zijn binnen de termijn van lid 1. HM-OK zal u alsdan een geschikte vervanging voorstellen.

5.      Eigendomsvoorbehoud
5.1.   De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan HM-OK verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6.      Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1.   U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door HM-OK geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2.   HM-OK garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7.      Reclames en aansprakelijkheid
7.1.   U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u HM-OK daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2.   Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft HM-OK de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de  factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3.   Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan HM-OK te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

8.      Bestellingen/communicatie
8.1.   Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en HM-OK, dan wel tussen HM-OK en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en HM-OK, is HM-OK niet  aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van HM-OK (zie hierover ook onze HM-OK disclaimer hieromtrent (onderdeel B).

9.      Overmacht
9.1.   Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft HM-OK ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering  van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat HM-OK gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2.   Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan HM-OK kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.  Diversen
10.1.     Indien u aan HM-OK schriftelijk opgave doet van een adres, is HM-OK gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan HM-OK schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2.     Wanneer door HM-OK gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat HM-OK deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3.     Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met HM-OK in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door HM-OK vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4.     HM-OK is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. HM-OK is voor uitvoering van  derden niet aansprakelijk.

11.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1.     Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en  overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2.     Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden
 voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

B) DISCLAIMER
 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt HM Head Matters geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Aan de informatie op deze website kan geen recht worden ontleend. De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Dit geldt ook voor aanpassingen in productbeschrijvingen en prijzen. De definitieve versie van een publicatie of persbericht is de origineel geprinte of gedrukte versie daarvan.

HM Head Matters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van HM Head Matters, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid de website van HM Head Matters te kunnen raadplegen. HM Head Matters is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de HM Head Matters website is verkregen.

Auteursrecht
Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website (daaronder mede begrepen tekst, cijfers, logo’s en afbeeldingen) en alle downloads behoren toe aan HM Head Matters en/of haar dochterondernemingen. Alle rechten terzake zijn voorbehouden.

Toestemming wordt verleend kennis te nemen van deze website en de informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk niet-commercieel gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan en printen van informatie, mits de informatie niet gewijzigd wordt en de verwijzing naar deze gebruiksvoorwaarden bij die kopie zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van deze website en de informatie (zoals doch niet beperkt tot teksten of delen daarvan, cijfers, logo’s, handelsmerken, keurmerken, afbeeldingen en ander grafisch materiaal) daaronder mede begrepen reproductie, overdracht, distributie, wijziging, openbaarmaking, verzending van de inhoud van deze website, alsook begrepen het creëren van links naar deze website is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HM Head Matters niet toegestaan. Dit betekent dat het niet geoorloofd is om de website en/ of de inhoud hiervan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te repliceren op welke wijze ook. Een hyperlink naar een deel of het geheel van deze website dient altijd vooraf door de directie van HM Head Matters te worden goedgekeurd. Bepaalde hyperlinks in deze site leiden naar websites buiten het domein van HM Head Matters, welke geen eigendom zijn van HM Head Matters. Deze zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de site van HM Head Matters. Hoewel HM Head Matters uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door HM Head Matters worden onderhouden, wordt afgewezen.

Prijzen
Bij het samenstellen van de informatie die gepubliceerd wordt via onze website wordt een grote mate van zorg besteed. Wij kunnen, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, echter niet altijd voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen. De hardcopy versie van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en prijslijsten zoals geldend op het moment van uw eventuele bestelling zijn dan ook bindend. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende de vermelde actieperiode, onder voorbehoud van prijswijzigingen, typ en zetfouten, afgehaald en betaald, en zolang de voorraad strekt (op=op)

De prijzen gelden in euro-valuta, exclusief BTW, inclusief VBR, op basis van de door HM Head Matters gehanteerde minimum basishoeveelheden, exclusief kosten van emballage en/of verpakkingen en op basis van afgehaald en betaald.

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden
Deze zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer …….. d.d………….2008.

Voor eventuele op- en of aanmerkingen, suggesties en klachten kunt u zich schriftelijk wenden tot HM Head Matters BV Nederland, van Breestraat 181, 1071 ZN Amsterdam

Amsterdam – 2008

© Copywright 2008 HM Head Matters B.V. Alle rechten voorbehouden.
     
Volgende